Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden


1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van anders luidende voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, op alle leveringen van diensten en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van goederen van Schoonheidssalon Diane, hierna te noemen de aanbieder.
2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met de aanbieder een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en naast deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. Onder "goederen" en "het geleverde" wordt in deze voorwaarden verstaan de door de aanbieder te koop aangeboden producten alsook de door de aanbieder aangeboden diensten, zulks in de ruimste zin van het woord.
4. Beroep op een afwijking van deze voorwaarden kan slechts worden gedaan indien de afwijking schriftelijk is overeengekomen. Algemene voorwaarden die door de wederpartij mogelijk worden gehanteerd, worden door de aanbieder uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 

Artikel 2
OFFERTES

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijzen als het tijdstip van levering van de goederen.
2. Bindende overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding respectievelijk bevestiging van de opdracht door de aanbieder of indien er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de wederpartij. De opdrachtbevestiging wordt, behoudens schriftelijk tegenbericht van de wederpartij voordat daadwerkelijk wordt geleverd, geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.
3. De aanbieder behoudt zich het recht voor om bestellingen en/of opdrachten en/of orders zonder opgaaf van redenen te royeren dan wel onder rembours af te leveren
 

Artikel 3
BETALINGEN

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De aanbieder is gerechtigd om vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen zonder opgave van redenen.
2. De wederpartij verricht de aan de aanbieder verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op verrekening. Verrekening is slechts toegestaan indien de wederpartij aan de aanbieder een verrekenbaar voorschot heeft verstrekt.
3. Indien de wederpartij niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in, en is wederpartij aan de aanbieder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % van het factuurbedrag voor iedere maand dat de wederpartij met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
4. Daarnaast is de wederpartij aan de aanbieder verschuldigd alle kosten welke de aanbieder maakt tot inning van de aan de aanbieder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van de aanbieder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor de aanbieder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de onderhavige overeenkomst.
5. Onder gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden onder meer begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen 50,-- zullen bedragen.

Artikel 4
EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door de aanbieder geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens de aanbieder verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten, eigendom van de aanbieder.
2. Indien de wederpartij één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet-, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de wederpartij zijn/haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, indien de wederpartij failliet wordt verklaard, indien de wederpartij zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, indien op het vermogen van de wederpartij geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de wederpartij in verzuim en heeft de aanbieder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, ongeacht zijn verder recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting. In die gevallen is elke vordering die de aanbieder op de wederpartij mocht hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 5
LEVERING

1. Vervoer van te leveren zaken geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij tenzij anders vermeld.
1.1 aanbieder verstuurd bestellingen die binnen Nederland worden bezorgd via TNT Post.
1.2. Indien door TPG Post is aangegeven dat een pakket is afgeleverd, is hiervoor voor aanbieder het pakket aan de wederpartij overhandigd en derhalve heeft de aanbieder aan zijn levering verplichting voldaan.
2. De door de aanbieder gebruikte verpakking, welke aan de wederpartij in rekening wordt gebracht, wordt niet teruggenomen.
3. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst genoemde termijn, waarbinnen gestreefd wordt de prestatie te verrichten. De levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de uitvoering van verrichting noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de aanbieder.
4. De opgave van de levertijd schept uitdrukkelijk geen fatale termijn. Een overschrijding van een opgegeven termijn verplicht de aanbieder niet tot enige vergoeding noch geeft zij de wederpartij het recht de order te annuleren. De aanbieder verplicht zich echter om zich zo veel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden en in ieder geval binnen de termijn die de redelijkheid en billijkheid stelt te presteren.
5. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken/diensten tot controle ervan over te gaan. Eventuele reclames worden door de aanbieder slechts in behandeling genomen indien zij de aanbieder rechtstreeks, binnen 8 dagen na levering van de goederen/diensten, schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
6. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum van de facturen.
7. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
8. Indien de reclame door de aanbieder gegrond wordt bevonden, dan is de aanbieder uitsluitend gehouden de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
9. Bij retourzendingen en of het weigeren van een rembourszending cq niet afhalen zullen alle kosten voor rekening van de wederpartij komen evenals eventuele rembourskosten die gemaakt waren door aanbieder.
10. Cosmetische en hars produkten kunnen om begrijpelijke en hygiënische redenen niet worden geruild of retour genomen worden.
11.Voor het tussentijds wijzigen van productverpakkingen door de leveranciers kunnen wij niet verantwoordelijk voor worden gesteld, wij verplichten ons zelf om wel zo snel mogelijk nieuwe informatie en of foto's publiceren.
 

Artikel 6
BESCHERMING RECHTEN

1. Ten aanzien van door de aanbieder aan de wederpartij verkochte en/of ter beschikking gestelde catalogi en/of tekeningen en/of folders en/of periodieken alsmede ten aanzien van enige afdrukken/modellen die onderwerp kunnen zijn van intellectuele/industriële eigendom en/of portretrecht of daarmee op een lijn te stellen recht blijven eigendom van de aanbieder en geen enkel gebruik ervan, op welke wijze dan ook, is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de aanbieder.
2. Indien de wederpartij aan de aanbieder een fotografisch werk aanbiedt ter openbaarmaking is hij volledig aansprakelijk voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke toestemming van geportretteerde en/of andere rechthebbenden
3. De wederpartij is aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden ten gevolge van gebruik van, door of vanwege de wederpartij verstrekte gegevens.
4. De wederpartij vrijwaart de aanbieder voor iedere aanspraak en/of claim ter zake van enig hiervoor genoemd recht van enige derde.

Artikel 7
AANSPRAKELIJKHEID

1. De aanbieder staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde, zonder dat ter zake door de aanbieder een garantie wordt verstrekt.
2. De aanbieder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een aan de aanbieder of zijn personeelsleden toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. De termijn waarbinnen de aanbieder tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken is in alle gevallen beperkt tot een termijn van een jaar.
3. Indien de verzekeraar van de aanbieder om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een vijfvoud van het factuurbedrag met een maximum van 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro).
4. Voor zover het door de wederpartij niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen tot gevolg zou hebben dat de aanbieder jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de wederpartij zich hierbij, en onverminderd het bepaalde in het vorige artikel, de aanbieder voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
5. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, inclusief bedrijfsschade en kosten, die aanbieder en/of haar ondernemingen en/of personen werkzaam bij of voor de aanbieder en derden tengevolge van zijn toerekenbare tekortkoming in de nakoming dan wel onrechtmatig handelen mochten leiden.

Artikel 8
OVERMACHT

1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de aanbieder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de aanbieder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
2. Indien de aanbieder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de aanbieder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en die niet aan de aanbieder zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: niet- , niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering aan de aanbieder door diens toeleveranciers, niet, niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering door de aanbieder als gevolg van milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, weersomstandigheden dan wel sluiting van 's lands grenzen.

Artikel 9
BEDENKTIJD

1. De wettelijke zichttermijn (bedenktijd ) is 7 dagen ingaande op de dag van ontvangst van de bestelde produkten binnen deze termijn heeft de consument het recht om zonder opgaaf van redenen de produkten te retourneren. De produkten dienen dan in de originele staat en zonder beschadigingen te worden geretourneerd, het betaalde bedrag zal dan binnen 30 dagen na ontvangst worden geretourneerd.
2. Deze zichttermijn geldt niet voor alle produkten enige uitzonderingen zijn ondermeer make-up en cosmetische produkten die om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd.
3. Ook produkten die speciaal zijn besteld of gefabriceerd door de wederpartij vallen buiten de wettelijke bedenktijd.

Artikel 10
TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands Recht van toepassing